Blog

[ SGK ] Skills 2 Unit 2 Lớp 9

Trong bài viết này Top10vietnam.net sẽ giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trong phần skills 2 unit 2 lớp 9 được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Skills 2 Unit 2 Lop 9
Skills 2 Unit 2 Lop 9

Gợi ý giải bài tập phần skills 2 unit 2 lớp 9

Bài 1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?

(Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?)

 • urban sprawl (sự mở rộng đô thị, đô thị hóa)
 • noise (tiếng ồn)
 • high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)
 • traffic jams (tắc đường)
 • air pollution (ô nhiễm không khí)
 • bad weather (thời tiết xấu)
 • crime (tội phạm)
 • overcrowding (quá tải dân số, quá đông đúc)

Gợi ý đáp án:

 • urban sprawl: sự bành trướng đô thị
 • air pollution: ô nhiễm không khí
 • noise: tiếng ồn
 • bad weather: thời tiết xấu
 • high cost of living: sinh hoạt đắt đỏ
 • crime: tội phạm
 • traffic jams: tắc đường
 • overcrowding: quá đông đúc

Bài 2. Listen and write the missing word in each gap. 

(Nghe và viết những từ còn thiếu.)

1. “Some ___________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going to the___________, she has to take her children to school.

3. In the evening the ___________ is even worse.

4. Now so many people have a car, and there aren’t enough ___________ in the city.

Gợi ý đáp án:

1. cities2. office3. traffic4. roads

1. “Some cities have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

(“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm và thời tiết xấu – còn ở đây chúng tôi gặp phải ùn tắc giao thông”.)

2. Before going to the office, she has to take her children to school.

(Trước khi đến cơ quan, cô ấy phải đưa con của cô ấy đến trường.)

3. In the evening the traffic is even worse.

(Vào buổi tối giao thông rất tệ.)

4. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city.

(Bây giờ có quá nhiều người có ô tô, và không đủ đường trong thành phố.)

Bài 3. Listen again and choose the correct answer.

(Nghe lại và chọn đáp án đúng.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic so bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren’t enough roads.

C. There isn’t a Skytrain or metro.

Gợi ý đáp án:

1. C2. A3. A4. B5. B
 • Bài nghe:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office, r :ne evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don’t cover all parts of the city.

 • Hướng dẫn dịch:

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, hoặc thời tiết tệ – ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông”, cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường – vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

Bài 4. Read the paragraph and complete the outline below

(Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau)

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment. More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

 • Outline:

Topic sentence: ______________

Problem 1: ______________

Problem 2: ______________

Problem 3: ______________

Conclusion: ______________

 • Hướng dẫn dịch:

Sống ở thành phố có một số điều bất lợi. Đầu tiên, đó là vấn đề tắc đường và tai nạn giao thông. Sự gia tăng dân số và các phương tiện giao thông là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn xảy ra mỗi ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và cũng ảnh hưởng xấu với môi trường. Ngày càng nhiều cư dân thành phố mắc phải vấn đề về hô hấp và ho. Thứ ba, thành phố ồn ào ngay cả khi về đêm. Ô nhiễm tiếng ồn đến từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Các tòa nhà thường bị phá đổ và xây lại. Các yếu tố này góp phần làm cho cuộc sống thành thị của các cư dân khó khăn hơn.

 • Outline:

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks

Problem 1: There is the problem of traffic jams and traffic accidents.

Problem 2: Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment.

Problem 3: The city is noisy.

Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents

Bài 5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

(Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

Hướng dẫn:

 • Firstly
 • Secondly /Next
 • Thirdly /Lastly /Finally
 • In conclusion /To conclude

Tạm dịch:

 • Đầu tiên
 • Thứ hai / Tiếp theo
 • Thứ ba / Cuối cùng /
 • Kết luân / Để kết luận

There are a lot of disadvantages of living in a big city, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the city. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, so the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on, is a big drawback of city life. 

Skills 2 Unit 2 Lop 9
Skills 2 Unit 2 Lop 9
 • Hướng dẫn dịch:

Có khá nhiều bất lợi khi sống trong một thành phố lớn, và ô nhiễm không khí là một trong các vấn đề nghiêm trọng nhất. Trước tiên, ô nhiễm không khí bắt nguồn từ các nhà máy trong thành phố. Các thành phố lớn thu hút rất nhiều nguồn đầu tư cả bên trong nội thành lẫn ngoại thành, vì thế làm số lượng các nhà máy tăng lên nhanh chóng. Điều này làm cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói từ các nhà máy. Hai là, việc có quá nhiều phương tiện giao thông cũng làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng. Khí xả từ xe ôtô, xe máy là một trong những nhân tố quan trọng làm ô nhiễm không khí. Tóm lại, ô nhiễm không khí, mà đang góp phần gây ra nhiều bệnh tật quan trọng cho con người, chẳng hạn như ung thư phổi, lao phổi và …, là một hạn chế lớn của cuộc sống đô thị.

Trên đây là toàn bộ đáp án bài tập phần skills 2 unit 2 lớp 9Top10vietnam.net đã tổng hợp. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button