Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

11:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
14:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 10/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 13.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 10/12
Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác: 12°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác: 11.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 11°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 10.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 10.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 9.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác: 9.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác: 9.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 9.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác: 12.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 15.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
17:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 14.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác: 13.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 13.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác: 12°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 11.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 10.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác: 10.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 10.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 9.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 12/12
Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 9.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 12/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác: 9.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 12/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác: 12.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 12/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 12/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h