Top 10 Vietnam

Cộng đồng tin tức lớn nhất Việt Nam

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

11:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 10/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 10/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 10/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 11/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 11/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 11/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 11/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 11/12
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 11/12
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 11/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 11/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 11/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 11/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 32.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 32.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 31.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 11/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 28.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 12/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h